O NAMA 

COM.INTERNA i NVO 'TRUST' predstavljaju agitpop.me

AGITPOP subota 15. Januar 2011.

"Dragi profesore Ajnštajn, no ipak mo�emo da ka�emo jedno: sve što podsti�e razvoj kulture istovremeno deluje protiv rata."

Iskreno Vaš,
SIGMUND FROJD - Be�, Septembra 1932."

Lansiran 15. januara 2011., portal AGITPOP.ME rezultat je rada novinara, dizajnera i veb-developera koji su se okupili pod zajedni�kim politi�kim i umetni�kim idejama. Naši su ciljevi jasni i glase:

SRBIJA U EU! SRBIJA U NATO! STOP KULTURNOM GENOCIDU DR�AVNIH MEDIJA! SMANJENJE UTICAJA CRKVE NA DRUŠTVO! STOP KULTUR-RASIZMU! STOP ISTORIJSKOM REVIZIONIZMU! POMIRENJE SA SUSEDIMA! HAPŠENJE RATNIH ZLO�INACA! SVA PRAVA MANJINAMA!

Za propagandu na�ih stavova odabrali smo portal AGITPOP.ME, koji je zami�ljen kao skup najrelevantnijih i najsve�ijih tekstova sa velikih i malih svetskih sajtova (koncept: Agitpop je "other media generated media") a koje �itaoci, uz kratak uvod i naslov na srpskom, zapravo �itaju na originalnom jeziku. AGITPOP.ME je tako jedini dvojezicni doma�i portal na kojem posetioci mogu da, uz kra�i uvod i obja�njenje, pro�itaju selekciju sa sajtova kao �to su Salon, Guardian, Advocate, Cracked, Nation, Wired, Huffington Post, AOL, The Onion i sl.

Svakim delom portala AGITPOP �elimo da stavimo do znanja iza �ega stojimo, pa se jedna od kategorija naziva i "NEPRIJATELJI", sa subkategorijama u kojima �emo isticati sve one koji stoje naspram naše ideje o tome kako Srbija treba da izgleda u budu�nosti. "Neprijateljima" smatramo i sve one inostrane sisteme i vlade koje ne poštuju osnovna ljudska prava, slobodu �ena, seksualnih manjina kao i agresivne politi�ke figure koje ugro�avaju mogu�nost svetskog mira.

Sadr�aj koji generiše sama redakcija sastoji se iz autorskih tekstova, radio emisija i video zapisa,  a novitet �ini i predstavljanje kreativaca kroz segment IT’S ME: INSPIRATION BOARD (mesto na kojem nam umetnici vizuelno do�aravaju detalje koji su uticali ili uti�u na njihov rad). Prvi INSPIRATION BOARD uradio je i dizajner sajta AGITPOP.ME, Aleksandar Ma�ašev.

Ekstenzija ME odabrana je ne samo kao simboli�na potreba da ka�emo da svako ko �ita AGITPOP zapravo postaje "Agitpoper", (AGITPOP TO SAM JA), ve� i da bi stali protiv nakaradne "sabornosti" koja karakteriše ve�inu oficijelnih srpskih medija u poslednjih par godina. Jer, kako su ksenofobija i glasanje za nacionalisti�ke partije u poslednjoj dekadi postali dokaz ljubavi prema Srbiji, tako se danas patriotizmom smatra adekvatna internet ekstenzija.

Naš patriotizam je istina ali i sloboda da svako �ivi kako ho�e, voli koga ho�e, navija za koga ho�e i postavlja portal na koju god ekstenziju hoce.

Liberalnost u izrazu �ini i �injenica da instinktivno i kreativno kombinujemo engleski i srpski jezik i transkripcije, ne zato što smo nepismeni, nego zato što su nam oba jezika bliska, na na�in na koji to o�ekujemo od svojih �italaca.

Protivljenje kultur-rasizmu izra�avamo kroz mogu�nost da se na istoj strani nadu Hilari Klinton i Britni Spirs, Slavoj �i�ek i Eminem, na na�in i u kontekstu koji �e biti prepoznatljiv kao flert ali nikad podila�enje masovnoj kulturi.

.

Na fotografiji: Nema�ki kancelar Vili Brant kle�i pred spomenikom nacisti�kim �rtvama iz Varšavskog geta, 1970.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �ta je 642 

BY MILICA DRAKULI

 what is this? 
ned 29. januar 2017.
 
 
 
 

MOST WANTED

ia Ivan Grubanov Srbija Bogomir Doringer Tijana T. Marija Pavlovi Irina Simi Evropska unija Dejana Vuievi Milena Vukmirovi Amerika Mirko Ili Doktor Dum Mit Romni Parobrod Ana Maria Rossi Irena kori Stiv Dobs Dimitrije Vojnov Kosovo 30. februar Agitpop Stanislav Mirkovi Aleksandar orevi Britanija Angela Merkel Beba Kapii Apple Amfilohije Jelena urovi Mats Staaub TKV Barak Obama SFRJ Tijana Kojovi 642 Aleksandar Maaev Dejvid Kameron Maja Kojovi ore Stojanovi Bibi Netanjahu Maja Maljevi Vuk Jeremi Kristofer Hiens Nenad Radujevi EU Kejt Mos Jelena Novakovi Marina Markovi Josip Broz Tito Ahmadinedad Bratislav Panteli Jugoslavija Bret Iston Elis
NATO

European Union

Doba Nevinosti